NUDGE LAB – การทดลองทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เทคนิค Nudge เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

CHALLENGE คนไทยกินหวานเพิ่มขึ้น เฉลี่ยปีละ 30 กิโลกรัมต่อคน หรือน้ำตาลวันละ 20 ช้อนชา ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่ WHO แนะนำถึง 3 เท่าตัว ทำให้เกิดปัญหาภาวะโรคอ้วนเพิ่มขึ้น ในกลุ่มอายุ  15 ปีขึ้นไป พบถึง 1 ใน 10 หรือ 5.5 ล้านคน ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง โรคไต โรคหัวใจ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เราไม่ควรบริโภคน้ำตาลมากเกินวันละ 4-6 ช้อนชา  เครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ และเครื่องดื่มทั่วไปตามท้องตลาดมีน้ำตาลเฉลี่ยถึง 9-15 Read more…

Social Innovation Camp for Aging Society ค่ายออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย

CHALLENGE ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว จากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความก้าวหน้าทางการแพทย์และระบบสาธารณสุข ทำให้คนไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยคาดว่าในอีกไม่นานเราจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ ซึ่งผู้ที่จะได้รับผลกระทบคือคนในวัย 40 – 50 ปีในปัจจุบัน ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคต เราจะกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผน ออกแบบ และร่วมสร้างระบบรองรับสังคมสูงวัยจากนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร SOLUTION Good Factory x KMUTT สนับสนุนโดย สสส. จัดกิจกรรมค่ายออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   โดยใช้กระบวนการ Design Thinking เริ่มจากการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Empathize) ตั้งโจทย์นวัตกรรม (Define) ระดมสมองร่วมหาแนวคิด (Ideate) ออกแบบและพัฒนาต้นแบบ (Prototype) Read more…

NCD School พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ อยู่กับโรคสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้ดูแล

CHALLENGE ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งสิ้น 14 ล้านคน NCDs (Non-Communicable Diseases) เป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตของคนไทย จากสถิติปี 2552 พบว่าคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs คิดเป็น 73% ของการเสียชีวิตทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 200,000 ล้านบาทต่อปี ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งกลุ่มโรค NCDs มีอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ผู้ป่วยและผู้ดูแลจำนวนมากยังขาดความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง SOLUTION ด้วยความร่วมมือของ Good Factory และมูลนิธิหมอชาวบ้าน  เราได้ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์ม e-learning – www.ncd.school สำหรับผู้ป่วยในการเรียนรู้ Read more…

BRAINCHECK – เกมส์ตรวจสุขภาพสมอง คัดกรองอัลไซเมอร์ นวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย

CHALLENGE โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุสำคัญของกลุ่มอาการสมองเสื่อม โดยพบได้ถึงร้อยละ 60-70 ทุก ๆ 1 นาที จะมีผู้ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้น 1 รายในโลก ขณะที่คาดว่าทั่วโรคมีผู้ป่วยกว่า 50 ล้านคน  ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 7 ล้านคนจากข้อมูลของสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยพบว่าร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาการสมองเสื่อม และพบสูงถึงร้อยละ 30 ในผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 85 ปีจะเห็นได้ว่าโรคอัลไซเมอร์นับเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะช่วยชะลอความเสื่อมของสมอง และพบแพทย์เพื่อรับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ SOLUTION ด้วยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สสส. Good Factory ได้พัฒนา BRAINCHECK web-based Read more…