Services

บริการของเรา

เราช่วยวางกลยุทธ์และออกแบบนวัตกรรมที่ดีเพื่อสังคม

Our Good Story

เทคโนโลยี + การออกแบบ + สังคมศาสตร์ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น


จุดเริ่มต้นของ Good Factory

ทำไมภาคสังคมจึงขาดทั้งนวัตกรและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ทั้งๆ ที่ปัญหาสังคมมีความซับซ้อนกว่าและส่งผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างกว่า

ข้อสังเกตนี้เป็นตัวจุดประกายที่นำไปสู่การก่อตั้ง Good Factory ใน พ.ศ. 2558 

Good Factory เกิดขึ้นเพราะความตั้งใจอยากใช้กระบวนการออกแบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาแก้ปัญหาสังคม เรามุ่งมั่นทำความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์โอกาส และออกแบบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและนำไปสู่การแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เรายังได้ก่อตั้งเครือข่าย innowhale เพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพให้กับนวัตกรเพื่อสังคมรุ่นใหม่

พันธกิจของเรา

สรรค์สร้างสังคมที่ดี ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงพูดถึงเราว่าอย่างไร

ฟังประสบการณ์ทำงานกับ Good Factory

มาสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกันกับเรา