พัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมสุขภาพจิตวัยรุ่น

พัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมสุขภาพจิตวัยรุ่น


“ โรคซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นจำนวนมาก แต่บุคลากรด้านสุขภาพจิตของเรามีจำกัด เราจะแก้ปัญหานี้ด้วยนวัตกรรมได้อย่างไร ”

ทำความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต

Good Factory วิจัยประเด็นปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น โดยการทบทวนวรรณกรรม (literature review) เกี่ยวกับสุขภาพจิตทั้งในไทยและต่างประเทศ และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตในประเทศไทยเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในประเด็นสุขภาพจิต

การศึกษาของเรานำไปสู่ข้อค้นพบ 3 ประการ คือ

  1. โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทยที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น โรคซึมเศร้าอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย ดังนั้น หากป้องกันหรือบำบัดโรคซึมเศร้าได้ก็จะสามารถป้องกันการฆ่าตัวตายได้ด้วย
  2. สังคมยุคใหม่ทำให้เกิดความเครียด ความกังวล และความซีมเศร้ามากขึ้น คนยังเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิต และไม่มองว่าการใช้บริการด้านสุขภาพจิตเป็นเรื่องน่าอายอีกต่อไป ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ปริมาณความต้องการ (demand) บริการด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นมาก แต่ปริมาณอุปทาน (supply) การให้บริการสุขภาพจิตยังมีน้อย เพราะต้องใช้เวลานานในการผลิตบุคลากร โดยปัจจุบัน จิตแพทย์และนักจิตวิทยาส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่เพียงในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่เท่านั้น
  3. แม้ปัจจุบันจะมีนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจิตวัยรุ่นออกมามากมาย แต่นวัตกรรมเหล่านั้นยังไม่ตอบโจทย์วัยรุ่น การพัฒนานวัตกรรมร่วมกับวัยรุ่นหรือพัฒนานวัตกรรมโดยวัยรุ่นจึงน่าจะช่วยทำให้เราสามารถพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์ได้มากขึ้น

ข้อค้นพบดังกล่าวนำไปสู่ข้อเสนอกลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมแบบผู้ป่วยดูแลตนเอง (self-care) และการดูแลกันภายในชุมชนแบบไม่เป็นทางการ (informal community care) โดยพัฒนาผ่านกลไกของเครือข่าย innowhale

เราทำงานร่วมกับ

สนับสนุนโดย

อ่านเพิ่ม

หากคุณกำลังมองหานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิต