System Thinking

System Thinking คิดเชิงระบบเพื่อหากลยุทธ์สร้างเสริมให้คนกินดี


“ Good Factory ใช้การคิดเชิงระบบ (systems thinking) มาทำความเข้าใจว่าอะไรทำให้คนกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เพื่อหาจุดที่เหมาะสมในการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาจนเกิดเป็นไอเดียนวัตกรรม ”

เข้าใจปัญหาด้วยการคิดเชิงระบบ

ปัญหาพฤติกรรมการกินอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพนั้นดูเผินๆ เหมือนจะเป็นปัญหาที่ตัวบุคคล ทว่าหากเราวิเคราะห์ลงไปลึกกว่านั้น จะพบว่าสาเหตุของปัญหานั้นซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย การจะออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาจึงต้องทำความเข้าใจปัญหาให้ถ่องแท้เสียก่อน

Good Factory จึงใช้แนวคิดและเครื่องมือของการคิดเชิงระบบ (systems thinking) มาวิเคราะห์ปัญหาการกินอาหารที่ทำให้เกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) โดยพัฒนาเป็น “แผนที่ระบบ” (system map) แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ และแสดงให้เห็นถึงจุดที่เหมาะสมที่ควรนำนวัตกรรมเข้าไปแก้ไข จากการศึกษาพบว่าจุดคอขวดไม่ได้อยู่ที่การขาดความรู้ แต่มีอุปสรรคในการเข้าถึงอาหารที่ดีในราคาที่เข้าถึงได้  จนได้มาเป็นไอเดียโจทย์นวัตกรรมมานำเสนอ

สนับสนุนโดย

อ่านเพิ่ม

หากคุณสนใจใช้การคิดเชิงระบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม